موج احسان

روایتی مستند از نگاه شعرا، نویسندگان، هنرمندان و امدادگران نیکوکار به خود و جامعه آسیب دیده

در حادثه سیل فروردین 98

پخش ویژه مراسم، تجلیل از گروه های مردمی و جهادی

پایان مهلت ارسال آثار : 10تیر ماه 1398

ثبت نام و ارسال آثار  moj.ehun.ir

دبیرخانه جشنواره 02166490992